در امتداد جاده ای پاییزی.فارغ از تمام درد ها،دغدغه ها...

بوی باران و نوازش نسیم

نشسته روی صندلی"آرام...بی صدا..."

وچه زیباست عطر این آرامش...

در هیاهوی روزها و لحظه های پرهیاهوی تو!


کاش به جای این همه همهمه خیابان

باز من بودم و موسیقی باران...

وای باران...

بـــاران...

باران...